รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการ EGAT Get Ready Program III (EGRP 3/2012) ประจำปี 2555
 
 
       
มนัส แสงเดช
วิทยากรระดับ 11
สุกิจ ชื่นกมล
วิศวกรระดับ 11
ชลธาร แปนนาค
วิศวกรระดับ 11
สุรภี คมสัน
วิทยากรระดับ 11
       
มานิจ แสงสว่าง
วิศวกรระดับ 11
อัชฌรัตน์ อัศวฉัตรโรจน์
นักคอมพิวเตอร์ระดับ 11
ชวลิต อภิรักษ์วนาลี
วิศวกรระดับ 11
บุญส่ง จีราระรื่นศักดิ์
วิศวกรระดับ 11
       
วาสนา ตันติยาภรณ์
วิศวกรระดับ 11
รัชดา ทองอยู่
วิทยากรระดับ 11
ประจักษ์ ใจเย็น
วิศวกรระดับ 11
นพดล มั่งพร้อม
วิศวกรระดับ 11
       
ศักดิ์ชัย เกิดผล
วิศวกรระดับ 11
วีระศักดิ์ ศรีกาวี
วิศวกรระดับ 11
วีระ วิสุทธิ์
วิศวกรระดับ 11
ศานิต ด่านศมสถิต
วิศวกรระดับ 11
       
พีระชัย ลือเจริญเกียรติ์
วิศวกรระดับ 11
วรพจน์ วรพงษ์
วิศวกรระดับ 11
ดำรงค์ ไสยะ
วิศวกรระดับ 11
บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
วิศวกรระดับ 11
       
 
สมเกียรติ พนัสชัย
วิศวกรระดับ 11
บัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ
วิศวกรระดับ 11
พนา สุภาวกุล
วิศวกรระดับ 11
 
 
 
 
   
 
           
           
 
Lecture Notes Learning Lab Schedule Presentation Contact